Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Wij: Partners In Training, onze werknemers of medewerkers, en al diegenen die wij inschakelen bij de uitvoering van een activiteit.

Activiteit: dit is een combinatie tussen indoor en outdoor activiteiten zoals aangeboden in ons trainingsprogramma.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel voor derden met ons een afspraak maakt en/of gebruik maakt van door ons aangeboden activiteiten.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een activiteit.

Afspraak: de overeenkomst waarbij wij ons jegens een opdrachtgever verplichten tot het verrichten van één of meerdere activiteiten voor de opdrachtgever en/of de kandidaat

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op elke afspraak tussen ons en de opdrachtgever.

2. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en afspraken

  1. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Wij houden ons het recht om tussentijds de aanbiedingen te vervangen of te wijzigen.

  2. De kandidaat is aangemeld wanneer wij de inschrijving per email hebben bevestigd.
  3. Deelname aan onze activiteit is definitief nadat Partners In Training de volledige betaling van de kandidaat heeft ontvangen op haar bankrekening.

 

Artikel 4: Betaling van de afgesproken prijs

  1. Betaling dient uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.
  2. Na ontvangst van volledige betaling wordt een factuur verstrekt.

3. Indien de opdrachtgever het bedrag niet, niet geheel of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever automatisch in verzuim en hoeven wij de afspraak niet na te komen. De opdrachtgever blijft toch verplicht het volledige bedrag te betalen.

 

Artikel 5: Onze verplichtingen

1. Wij zullen ons inspannen om de gemaakte afspraak correct uit te voeren. De correctheid van de uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en de beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van de aard en het karakter van de activiteit en aan de hand van de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de kandida(a)t(en).

2. Indien de activiteit niet verloopt op de wijze die de opdrachtgever redelijkerwijs op grond van de gemaakte afspraak mocht verwachten en de opdrachtgever dat tijdig kenbaar maakt, zullen wij ons inspannen om een passend alternatief aan te bieden.

3. De afgesproken activiteit zal ook bij slecht weer doorgaan. Indien zich echter een weersverslechtering voordoet of zich medische of conditionele problemen van ons en/of kandidaat voordoen die zodanig zijn dat bij ongewijzigde uitvoering van de afspraak redelijkerwijs gevreesd kan worden voor de veiligheid van één of meerdere kandidaten of van ons, mogen wij de activiteit staken of zodanig wijzigen dat de veiligheid wel gewaarborgd is.

4. Indien zich gewichtige onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals (burger-) oorlogen, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen etcetera, dan zijn wij gerechtigd de uitvoering van de afspraak niet aan te vangen of te staken.

5. Indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in dit artikel, is de opdrachtgever desalniettemin verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs, te verminderen met de kosten die wij besparen doordat wij de afspraak niet verder nakomen.

 

Artikel 6: De verplichtingen van de opdrachtgever/kandidaat

1. De opdrachtgever dient zowel vóór deelname aan de activiteiten als gedurende de tijd dat wij de activiteiten uitvoeren alle persoonlijke omstandigheden van de kandidaat, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goede uitvoering van de activiteit, schriftelijk aan ons te melden. Onder persoonlijke omstandigheden worden ondermeer begrepen lichamelijke, psychische, overige medische en conditionele bijzonderheden.

2. De kandidaat is verplicht tijdens de activiteiten:

- al onze aanwijzingen stipt op te volgen;

- op verantwoorde wijze omgaan met het door ons ter beschikking gestelde of door ons in het kader van de uitvoering van de activiteit gebruikte materialen;

- op verantwoorde wijze om te gaan met de natuur;

- niet onder invloed zijn van alcohol of drugs tijdens de activiteiten.

3.Komen de opdrachtgever en/of de kandidaat deze verplichtingen niet na, dan mogen wij de uitvoering van de activiteiten opschorten of staken, of een of meerdere kandidaten van (verdere) deelname aan de activiteiten uitsluiten. De opdrachtgever is verplicht de totale extra kosten die wij moeten maken aan ons te vergoeden.

 

Artikel 7: Onze aansprakelijkheid en verzekering

1. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en de kandidaat.

2. Behalve indien wij opzettelijk schade aan de kandida(a)t(en) veroorzaken, of indien schade ontstaat door grove schuld van ons, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of de kandidaat lijden.

3. In elk geval zijn wij niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of de kandidaat geleden schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan of voor risico komen van de opdrachtgever en/of de kandidaat, daaronder begrepen schade die het gevolg is van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, overschatting van eigen vermogen of het negeren van instructies van c.q. door de kandidaat.

4. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen of nalaten van derden die niet bij de uitvoering van de activiteit betrokken zijn.

5. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de activiteit indien dit ons kan worden toegerekend, tenzij de tekortkoming volgens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen niet voor onze rekening komt.

6. Elke aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de afgesproken prijs als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden.

7. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de kandidaat kennis draagt van deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen uitsluiting c.q. beperking van onze aansprakelijkheid.

 

8. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dagen dat de kandidaat adequaat verzekerd is tegen de gevolgen van schade waarvoor wij aansprakelijk zijn. De opdrachtgever zal daartoe ervoor zorg dragen dat ten behoeve van de kandidaat een passende reis-, ongevallen en/of evenementenverzekering is afgesloten die dekking biedt tegen schade ontstaan door deelname aan de door ons georganiseerde activiteit. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van de verzekeraar.

9. Eventueel kunnen wij bemiddelen in een verzekering genoemd in artikel 8. Opdrachtgever dient dit bij aanmelding kenbaar te maken.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of de kandidaat

De opdrachtgever en/of kandidaat is jegens ons aansprakelijk voor door ons geleden schade en/of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door een doen of nalaten van de opdrachtgever en/of de kandidaat in strijd met de activiteiten en geldende voorwaarden. Hetzelfde geldt voor door ons geleden schade en/of nadeel dat volgens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen dat voor rekening van de opdrachtgever komt.

 

Artikel 9: rechtsmacht

Wij gaan er vanuit dat eventuele problemen en verschillen van inzichten of meningen in onderling overleg opgelost kunnen worden. Indien dat echter niet lukt, is de rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen. De rechter dient te oordelen met toepassing van het Nederlandse recht.