Voorwaarden

Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Wij: Partners In Training b.v., onze werknemers of medewerkers, en al diegenen die wij inschakelen bij de uitvoering van een activiteit.
Activiteit: dit is een combinatie tussen indoor, outdoor en coaching activiteiten zoals aangeboden in ons programma.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel voor derden met ons een afspraak maakt en/of gebruik maakt van door ons aangeboden activiteit(en).
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een activiteit.
Afspraak: de overeenkomst waarbij wij ons jegens een opdrachtgever verplichten tot het verrichten van één of meerdere activiteiten voor de opdrachtgever en/of de kandidaat
Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op elke afspraak tussen ons en de opdrachtgever.
2. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.
Artikel 3: Aanbiedingen en afspraken
  1. De kandidaat is aangemeld wanneer wij de inschrijving per email hebben bevestigd.
  2. Deelname aan onze activiteit is definitief nadat wij de volledige betaling hebben ontvangen.
Artikel 4: Betaling van de afgesproken prijs / annulering
Betaling dient uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de activiteit te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Indien de opdrachtgever het bedrag niet, niet geheel of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever automatisch in verzuim en hoeven wij de afspraak niet na te komen. De opdrachtgever blijft toch verplicht het volledige bedrag te betalen.
Indien de opdrachtgever de activiteit annuleert binnen zeven of veertien dagen voor aanvang, wordt respectievelijk 100% en 50% in rekening gebracht. In geval de weersverwachting reden is voor uitstel (zware regen, kou of warmte), kan er kosteloos een nieuwe datum geprikt worden mits dit tenminste twee werkdagen voor aanvang bekendgemaakt is.
Artikel 5: Onze aansprakelijkheid en verzekering
1. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en de kandidaat.
2. Indien wij opzettelijk schade aan de kandida(a)t(en) veroorzaken, of indien schade ontstaat door grove schuld van ons, zijn wij aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of de kandidaat lijden.
3. In elk geval zijn wij niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of de kandidaat geleden schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan of voor risico komen van de opdrachtgever en/of de kandidaat, daaronder begrepen schade die het gevolg is van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, overschatting van eigen vermogen of het negeren van instructies.
4. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen of nalaten van derden die niet bij de uitvoering van de activiteit betrokken zijn.
5. Elke aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de afgesproken/offerte prijs, danwel de dekking door de verzekering.
6. Wij kunnen bemiddelen bij het afsluiten van aanvullende (risico) verzekeringen. Opdrachtgever dient dit bij aanmelding kenbaar te maken.